תקנון שירות 
הודעות חדשותיות ב SMS 

הודעות חדשותיות ב SMS

 
תקנון שירות |
 
מערכת נענע

תקנון השירות המלא של שירות הודעות חדשות ב SMS

 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקנון לשירות חבילת התראות חדשות ב SMS

השימוש מיועד ללקוחות כל הרשתות ומכשירים תומכים בשפה העברית. "מבזקי חדשות" הוא שירות יומי מתחדש בעלות שמונים אגורות להודעה. בין 4 ל 8 הודעות SMS בהתאם להתפתחויות החדשותיות בארץ ובעולם.יש לקבל את הסכמתו המלאה של בעליו הרשום של הקו הסלולרי. אין לראות בשירות אבחנה ו/או חוות דעת. כל שימוש בתכני השירות יעשה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. הזנת הקוד שנשלח אליכם באמצעות הודעת SMS מהווה הרשמה לשירות והסכמה לתקנון השירות. על מנת להתנתק מן השירות יש לשלוח את המילה "חדשות נתק" למספר 1397. לשירות לקוחות: 1599554400.

 

ברוכים הבאים לתקנון שירות עדכוני החדשות של נענע10 (להלן "החברה") המפעילה והבעלים של אתר ברשת האינטרנט, בכתובת www.nana10.co.il (להלן: "האתר"). שירות העדכונים של "התראות חדשותיות ב SMS" (להלן גם: "השירות") הינו שירות משלוח הודעות חדשותיות למנויי השירות, בין היתר באמצעות משלוח הודעות טקסט (SMS), לצגי הטלפונים הסלולריים של מנויי השירות (להלן: "המנוי"). יחד עם קישור להמשך קריאת הכתבה בפורטל הסלולרי אליו מחובר המנוי. השירות פועל ברשתות סלקום, פלאפון פרטנר ומירס (כל אחד: "המפעיל הסלולרי" וביחד: "המפעילים הסלולריים"). השימוש בשירות כפוף לתנאי התקנון.
חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות לשירות מעידה על אישור תקנון זה והסכמה לתנאיו. מובהר כי אין בתקנון זה בכדי לגרוע מתנאי השימוש של "שירות הודעות החדשותיות", ובכל מקרה של סתירה ביניהם יגברו הוראות תקנון זה.

תיאור השירות
השירות כולל: הודעות אינפורמטיביות אשר מספקות מידע חדשותי בתחומים שונים.
השירותים מועברים למשתמשים באמצעות הודעות טקסט (SMS).
כל ההודעות הנשלחות יהיו בהתאם להגדרת התוכן שביקש המשתמש. החברה תהייה רשאית לשנות פתיח מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
התוכן האינפורמטיבי כולל בשלב זה: מבזקי חדשות.

הצטרפות לשירות
לשירות יכול להצטרף כל בעל מכשיר סלולרי, או המחזיק במכשיר סלולרי כדין (ובהסכמת בעל המכשיר), אשר המכשיר שהוא מחזיק תומך בקבלת הודעות SMS בעברית, ואינו חסום לקבלת שירותי תוכן.
תהליך ההצטרפות לשירות הוא באמצעות שליחת הודעת SMS עם המילה "חדשות" למספר 1397 . מובהר בזאת כי משלוח וקבלת הודעות למערכת כרוכים בתשלום לפי המחירון המצויין 80 אג'.

מתן השירות מותנה במסירת פרטים נכונים ומדויקים של המנוי, לרבות מספרו של מכשיר הטלפון הסלולרי שלו ("נתונים").

מדיניות הגנת הפרטיות
החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המנוי במסגרת הצטרפותו ו/או שימושו בשירות ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו בשירות על ידי התחקות אחר שימושו בשירות (לרבות באמצעות COOKIES), בכפוף לכל דין, במקרים הבאים:


לצורך שיפור השירות, המידע והתכנים שהחברה ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו במסגרת השירות למנוי באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המנויים בשירות.
לצורך ניתוח מידע סטטיסטי על ידי החברה ו/או מסירתו לצדדים שלישיים לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע כאמור יהיה אנונימי.
ליצירת קשר עמו במקרה הצורך, לצורך תחזוקת השירות, לצורך מעקב אחר הפעילות של המנוי בשירות בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המנוי בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המנוי בעת ההצטרפות לשירות ובתקנון זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

אבטחת מידע
החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המנוי, עם זאת החברות אינן יכולות לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

עלות השימוש בשירות
השירות החדשותי יהיה בעלות של 80 אגורות להודעה.
ההודעות יישלחו בכל ימות השבוע בהתאם להתרחשויות. החברה שומרות לעצמה את הזכות לשנות את מס' ההודעות שנשלחות וזאת עפ"י ההתרחשויות.
החיוב יתבצע עבור הודעות שיתקבלו על ידי המנוי בפועל בלבד. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות תמורה ו/או להעלות תעריפים ו/או לשנות את מנגנון החיוב בגין השירות, לכלל המנויים ו/או לחלקם, בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת למנויים (כמפורט בסעיף שעניינו שינוי התקנון להלן). למרות האמור לעיל, רשאית החברה בראשית כל רבעון להעלות תעריפים על דרך ההצמדה למדד המחירים לצרכן, בלא כל הודעה מוקדמת למנויים.
החיוב בעבור השירות יבוצע בחשבון הטלפון הסלולרי החודשי. אופן הצגת החיוב בגין השירות בחשבון ייקבע על ידי המפעיל הסלולרי. לקוחות סלקום TalkB4Uan ופלאפון-IZI יחויבו באמצעות חיוב כרטיס ה Pre-paid אשר ברשותם. השימוש בשירות לאחר גמר יתרת תקציב כרטיס ה Pre-paid הינו בהתאם למדיניות המפעיל הסלולרי הרלוונטי. יתכן ושימוש כאמור יגרום ליתרת חובה, אשר תעמוד לחובת כרטיס ה Pre-paid ותגרע מיתרת הזכות עם הטענת כרטיס Pre-paid נוסף.

אחריות לגבי התכנים
המנוי מאשר כי הובהר לו מפורשות, כי השירות והמידע הכלול בו מוצעים לו כפי שהם "AS IS". לא תהיה למנוי כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכי המנוי. בכפוף לאמור בתקנון זה.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את התוכן האינפורמטיבי והשיווקי (להלן "המידע") בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין החברה אחראית לתוכן, אמיתות ונכונות המידע עצמו. המנוי מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל המנוי פוטר בזה את החברה, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו, או בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו וזאת מכח כל דין ו/או הסכם.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה, או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של החברה ו/או של עובדיה ו/או של הפועלים בשמה ומטעמה.

מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על המידע הניתן במסגרת השירות מבלי לוודא את נכונות המידע הניתן במסגרת השירות אצל הגורמים המוסמכים למוסרו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המנוי ויעשה על אחריותו בלבד. כמו כן מצהיר המנוי, כי ידוע לו שהשירות הניתן איננו - ואף אינו מתיימר להיות - משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו.
החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את המידע במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת, אולם יודגש כי יתכן שהמידע יגיע בשיהוי והשירות ניתן בידיעה ובהסכמה לכך.

אחריות לגבי העברת המידע באמצעות SMS
שירותי המידע ניתנים למנוי באמצעות משלוח הודעות טקסט (SMS) על גבי הרשתות הסלולריות. שירות ה-SMS נשען, בין השאר, על זמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ורשת התקשורת הסלולרית של המפעילים הסלולריים השונים, אשר בחלק מן האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם עקב אי אספקת שירותי רט"ן, הגבלת שירותי רט"ן, השהייתם, ניתוקם או הפסקתם, לרבות עקב טעות במתן שירות רט"ן, טעות במסר בזק, או השמטה ממנו, אי מסירת מסר בזק או איחור במסירתו. מובהר כי השירות ניתן בכפוף ובנוסף לאמור בהסכם הרט"ן ומבלי לגרוע מהאמור בו. לפיכך המנוי לא יוכל לבוא בכל טענה כלפי החברה ביחס לאובדן, הפסד או נזק, בגין טעות ו/או תקלה ו/או כשל טכני או אחר בהעברת ההודעות ו/או בתוכנן ו/או במועד העברתן. לעניין אי אחריות המפעילים הסלולריים ראה להלן.

כללי:
החברה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למנוי ו/או צד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו. החברה אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, ושיהיה נקי מטעויות או תקלות, קלקולים או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה או כל גורם אחר המעורב בהפעלת השירות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי כל האמור בתקנון זה לעיל יחול גם על שירותים ו/או מוצרים לגביהם נמסרו הודעות באמצעות השירות באם נמסרו, וכי האחריות לשירותים ו/או המוצרים הנ"ל ולכל עניין הקשור בהתקשרות שבעניינם, לרבות לעניין אספקתם, איכותם, טיבם, תקינותם, עמידותם והמידע הנמסר לגביהם, תחול על היצרנים והמשווקים של השירותים/המוצרים הנ"ל בלבד. המנויים מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל מידע המתקבל במסגרתו המנוי מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילויותיו בשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו

המפעילים הסלולריים
המפעיל הסלולרי אינו נושא באחריות כלשהי בקשר עם השירות החברה וכל הקשור בו, ולרבות לעניין התכנים שימסרו במסגרת השירות, אופן איסופם, השגתם ועריכתם וקביעת הסכומים שיגבו מהמנויים, כלפי המנוי ו/או צד שלישי כלשהו, ולרבות לכל תקלה ו/או הפרעה מסוג כלשהו בתפעול השירות, ו/או במערכות המפעיל הסלולרי ו/או ברשת הרט"ן, והמפעיל הסלולרי משמש אך ורק כטווח להעברת הודעות ה- SMS לציוד הקצה, בכפוף לתנאי הסכם הרט"ן שבין המנוי למפעיל הסלולרי, תנאי השירות, מגבלות המכשיר הסלולרי, ומגבלות הרשת הסלולרית.

המפעיל הסלולרי רשאי לנתק מהשירות כל מנוי שלא עומד בהתחייבויותיו כלפי המפעיל הסלולרי, בהתאם להסכם הרט"ן, כמו גם מנוי שביקש להיחסם מקבלת שירותי תוכן / או הודעות SMS כלשהן או להתנתק מהשירות, מכל סיבה אחרת.

המנוי מחויב לדווח ל"חברה" ולמפעיל הסלולרי בכל מקרה של הפסקת שירותי הרט"ן, במקרה בו המכשיר הסלולרי חדל לתמוך בקבלת הודעות SMS, ובמקרה של אובדן, גניבה או העברת בעלות בו. במקרה כאמור יחדלו החברות מלשלוח הודעות SMS אל מכשיר הרט"ן הנ"ל.

בנוסף לאמור לעיל ולהלן לעניין זכויותיו והעדר אחריותו של המפעיל הסלולרי על היחסים שבין המנוי לבין המפעיל הסלולרי, לרבות לעניין הסרת אחריות המפעיל הסלולרי, ימשיכו לחול הוראות הסכם הרט"ן שבין המנוי למפעיל הסלולרי.

כי הוא מסכים ומאשר שהשירות הניתן הנו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות.

כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה כמפורט בתקנון זה והשימוש אותו תעשה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו, כמפורט לעיל.

כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.

כי הובא לידיעתו כל מידע הדרוש לשם שימושו בשירות.

כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם למסמך זה.

כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.


כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה על פי כל דין, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה החברה רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי תתכן פגיעה מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון, והכל בכפוף לכל דין.


כי הוא נותן בזאת את הסכמתו לכך כי החברה תהיה רשאיות לגבות ממנו, באמצעות המפעיל הסלולרי, את הסכומים המגיעים לה בקשר עם השירות. חיוב זה יבוצע במסגרת חשבון הרט"ן התקופתי בו המנוי מחויב כלפי המפעיל הסלולרי ובאמצעות כרטיס האשראי שלו ו/או חשבון הבנק שלו, שאת פרטיהם מסר למפעיל הסלולרי והמופיעים בהסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד עליו חתם, או כפי שישונו על ידו בעתיד - אם ישונו. על גבית הסכומים המגיעים לחברה כאמור יחולו הכללים עליהם חתם המנוי בהסכם למתן שירותי רט"ן, בשינויים המחויבים.


הגבלה לשימוש אישי ולא מסחר
אלא אם נאמר אחרת השירות והתכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד. לא ניתן לעשות בתכנים ו/או בשירות שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא, ובין היתר אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהשירות ללא רשות מפורשת של החברות בכתב ומראש. הנך מאשר כי ידוע לך שבמידה ותבצע שימוש בתכנים שלא על פי האמור בהסכם זה, אתה עלול לפגוע בחברות ובבעלי זכויות היוצרים ביצירות.

שימוש לא חוקי ואסור
חל איסור להשתמש בשירות ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש בשירות ובתכנים באופן העלול להזיק לשירות, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירות. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירות, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password B4Uining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.

זכויות קניין רוחני
המנויים מצהירים כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים והתיעוד הקשור בשירות הם קניינן של "החברה", לפי העניין. מוצהר בזאת כי אין המנוי רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה /או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות.

שינוי השירות או הפסקת פעילותו
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות הניתן ו/או כל חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן החברה לא תישא בשום אחריות כלפי המנויים או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסק את השירות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תינתן באתר. השירות יופסק (כולו או חלקו, לפי העניין) בכל מקרה בו ההסכם בינה לבין המפעילים הסלולריים (או מי מהם) יסתיים.

דין ומקום שיפוט
על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

עידכון תקנון
החברה רשאית לשנות בעתיד את תקנון השירות. ובלבד שהתקנון העדכני יוצג באתר. המשך קבלת השירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור קבלת השינויים. מומלץ למנוי לעיין בהוראות התקנון מדי פעם בפעם על מנת לעמוד על שינויים העשויים לחול בהוראות התקנון.

התנתקות מהשירות
בכדי להתנתק מהשירות יש לשלוח את המילים "חדשות נתק" למספר 1397. המנוי אחראי להודיע על התנתקות מהשירות בכל מקרה בו הוא אינו עושה עוד שימוש בקו הטלפון הסלולרי (לרבות במקרה של הפסקת השימוש ביוזמת המנוי או ביוזמת המפעיל הסלולרי, העברת בעלות בקו, אובדן או גניבה של המכשיר הסלולרי, העברת הקו או המכשיר הסלולרי לשימוש גורם אחר ביוזמת המנוי או צד ג' כלשהו וכד'), ומתחייב כי יישא בלעדית באחריות בגין אי מתן הודעה כאמור. כל עוד המנוי לא ביקש להתנתק מהשירות, החברה תמשיך לספק את השירות למכשיר הסלולרי הרשום לשירות, גם אם יחזיק בו צד שלישי.

מוקד שירות לקוחות
לצורך תמיכה במנויי השירות יופעל מוקד שירות לקוחות לתמיכה בשירות, ועל המנוי לפנות למוקד האמור בכל בעיה ו/או תקלה בשירות. כל הסתייגות מתשלום תוגש לא יאוחר מתוך 30 יום מקבלת חשבונית החיוב על ידי המנוי. הפניה למוקד תהיה באמצעות מספר טלפון 1599554400.
בפניה למוקד יציין המנוי את מס' הטלפון הסלולרי עמו נרשם לשירות ואליו מתקבלות ההודעות. מנוי ששלח הודעת דואר אלקטרוני יקבל מענה תוך 4 ימי עסקים מיום משלוח ההודעה.

שונות


במידה והמנוי איננו הבעלים הרשום של קו הטלפון הסלולרי לגביו מתבקש השירות, הרי שהמנוי מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה כי הצטרפותו לשירות (לרבות חיובו בתשלום בגין השירות), הנה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קו הטלפון עבורו יירשם השירות כאמור, וכי הוא ישא בלעדית באחריות וישפה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קו הטלפון לגביו התבקש השירות.המנוי מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה.


כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיע לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.


החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצאנה לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.


במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.


השירות הנו שירות פרטי ואישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו. אין להעתיק או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.


כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.

תקציר התקנון:
על מנת להצטרף לשירות יש לשלוח את המילה "חדשות" ב SMS למספר 1397.
במסגרת החבילה יקבל הלקוח למכשיר הסלולר ממנו נשלחה פעולת ההרשמה הודעות SMS עם כותרת הכתבה החדשותית יחד עם קישור לקריאת הכתבה המלאה בפורטל הסלולרי אליו מחובר המנוי.
במהלך היום ולאורך כל היום יישלחו על פי מידת החשיבות החדשותית הודעות SMS אלו.
כמות הודעות ה SMS אשר יישלחו למנוי ינועו בין 4 ל 8 הודעות SMS בהתאם להתפתחויות החדשותיות בארץ ובעולם.
על מנת להתנתק מן השירות יש לשלוח את המילה "חדשות נתק" למספר 1397. הודעת הניתוק חייבת להתבצע מהמכשיר שנרשם לשירות.
עלות קבלת הודעת SMS במסגרת השירות הינה 80 אג'.
המפעילים הסלולריים ו/או שמיר אינן אחראיות לשירות, לרבות לתכנים שימסרו במסגרת השירות ו/או לכל תקלה בתפעולו וכי הן משמשות אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לציוד הקצה, בכפוף לתנאי הסכם הרט"ן, תנאי השירותים, מגבלות ציוד הקצה, ומגבלות הרשת הסלולרית.
המפעילים הסלולריים ו/או שמיר רשאיות לנתק מהשירות מנויים שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן / הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת.
המנוי מחויב לדווח לשמיר בכל מקרה של הפסקת שירותי רט"ן, במקרה בו ציוד הקצה יחדל לתמוך בקבלת הודעות SMS, וכן בכל מקרה של אובדן, גניבה או העברת בעלות בציוד קצה. כל עוד המנוי לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, שמיר תמשיך לספק את השירות לציוד הקצה, גם אם יחזיק בו צד שלישי.
המנוי מחויב עבור כל ההודעות שנשלחו אליו במסגרת השירות ע"פ מדיניות החברה הסלולרית בה הוא מנוי.
כל ההודעות הנשלחות באמצעות השירות אל המנויים יפתחו במילה קבועה, וזאת על מנת שהמנויים יזהו את מקור ההודעה.
אנחנו מפעילים שירות לקוחות לתמיכה בשירות, ועל המנוי לפנות לשירות הלקוחות האמור בכל בעיה ו/או תקלה בשירות. מספר הטלפון של שירות הלקוחות 1599554400.

 
 
 
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by